return

Charles Decimus Barraud   PUKAWA LAKE


Barraud, Pukawa Lake
close up, title
close up, figures