return

G.J. Broinowski 
Moho (Takahe),    Notornis mantelli

Moho (Takahe)
Moho (Takahe)

close-up feathers