return

G.J. Broinowski 
White-eyes, 1. Zosterops Albogularis (Gould), 2. Zosterops Tenuirostris (Gould), 3. Zosterops Strenuus (Gould)

White-eyes print close-up